Bảng giá viết nháp và xuất hoá đơn cho khách hàng

Bảng giá viết nháp và xuất hoá đơn cho khách hàng

TỔNG TIỀN TRƯỚC THUẾ TRONG THÁNG  PHÍ 
Dưới 100 triệu 300.000 vnđ
Dưới 500 triệu 500.000 vnđ
Dưới 1 tỷ 1.000.000 vnđ
Dưới 2 tỷ 2.000.000 vnđ
Dưới 3 tỷ 3.000.000 vnđ
Dưới 4 tỷ 4.000.000 vnđ
Dưới 5 tỷ 5.000.000 vnđ
Dưới 6 tỷ 6.000.000 vnđ
Dưới 7 tỷ 7.000.000 vnđ
Dưới 8 tỷ 8.000.000 vnđ
Dưới 9 tỷ 9.000.000 vnđ
Dưới 10 tỷ 10.000.000 vnđ

Bài Viết Liên Quan