MẪU GIẤY ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

Ủy quyền giao kết, ký thay hợp đồng lao động được hiểu như thế nào ? Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày với bạn các trường hợp sử dụng mẫu giấy uỷ quyền kí kết hợp đồng lao động mới nhất năm 2022.

1. Mẫu giấy ủy quyền bên phía người sử dụng lao động:

  Theo quy định tại khoản 3 điều 18 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 về Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động thì:

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  3. Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  4. Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Dưới đây, Kế Toán Thu Ngân xin được cung cấp cho các bạn mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015
Căn cứ …. (1)……………………………………………………………….. ;
………, ngày…..tháng…..năm 20….; chúng tôi gồm có:
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………
Số CMTND:……………. …………., ngày cấp…..………………….., nơi cấp………..……
Số hộ chiếu (nếu có):………………………………………………………………………………………..
Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………..
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (2):
Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………
Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………….
Số CMTND:……………. …………., ngày cấp…..………………….., nơi cấp………..……
Số hộ chiếu (nếu có):………………………………………………………………………………………..
Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………..
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:
Điều 1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ….(3) theo quy định của pháp luật về lao động.
Điều 2. Thời hạn ủy quyền:
Thời hạn ủy quyền kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…
Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).
4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:
– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành….bản, mỗi bên giữ… bản./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (4)
(Chữ ký, họ tên)

Ghi chú:
(1) Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung căn cứ Luật liên quan, Điều lệ hoạt động, Quy chế liên quan (nếu có);
(2) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì ghi bên nhận ủy quyền là người đứng đầu (giám đốc…) các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.
(3) Ghi rõ giới hạn phạm vi ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, ví dụ: Giám đốc chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội thay mặt Tổng giám đốc ngân hàng X giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động để làm việc tại chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội.
(4) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì bên nhận ủy quyền ký vào danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.

Kế Toán Thu Ngân mời các bạn xem thêmMẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

2. Mẫu giấy ủy quyền cho đại diện nhóm người lao động (đứng ra ký HĐLĐ với người sử dụng lao động)

Theo quy định tại khoản 3 điều 18 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 thì:

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.
Dưới đây, Kế Toán Thu Ngân xin được cung cấp mẫu giấy ủy cho đại diện nhóm ký HĐLĐ với người sử dụng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đại diện ký hợp đồng lao động

         Căn cứ vào Bộ luật dân sự Luật số: 91/2015/QH13
Căn cứ vào Bộ Luật Lao động số: 45/2019/QH14
Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2022; chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ và tên Ngày  sinh Giới tính Số CMT hoặc thẻ CCCD Ngày cấp Cấp tại Địa chỉ thường chú Nghề nghiệp
Nguyễn Văn Mạnh 17/01/1991 Nam 168232415 12/05/2012 CA
Hà Nam
Số 100, ngõ 23 đường La Nội, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông. TP Hà Nội Công nhân xây dựng
Nguyễn Văn Long 25/06/1990 Nam 168245122 25/02/2013
Mai Thành An 21/04/1192 Nam 168245125 25/08/2011
Trương Văn Thành 05/08/1989 Nam 168245134 03/02/2011
Nguyễn Thị Mai 02/06/1990 Nữ 168245137 08/11/2010

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1982
Địa chỉ thường chú: Số 100, ngõ 23 đường La Nội, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông. TP Hà Nội
Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng
Số CMTND: 168224561 ngày cấp 25/10/2014, nơi cấp CA Hà Nam

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bằng giấy ủy quyền này Bên A ủy quyền cho Bên B được quyền thay mặt Bên A thực hiện các công việc sau:
Điều 1. Bên B được thay mặt Bên A ký kết hợp đồng lao động với công ty Kế Toán Thu Ngân theo quy định của pháp luật về lao động.
Điều 2. Thời hạn ủy quyền:
Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022 đến ngày 15 tháng 01 năm 2022
4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:
– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

Bên Uỷ Quyền Ký Tên BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)
 Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Long
Mai Thành An
Trương Văn Thành
Nguyễn Thị Mai

Nếu bạn có nhu cầu tham khảo mẫu giấy uỷ quyền kí kết hợp đồng lao động mới nhất năm 2022 thì xin hãy gửi email tới congtythungan2006@gmail.com

Kế toán Thu Ngân sẽ gửi ngay cho bạn.

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan